§1. Medlemskab
Dit medlemskab er personligt og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, kortoplysninger mv. bedes du venligst oplyse til iGym. Du kan frit benytte alle iGym centre i Danmark, dog skal dit medlemskab være tilknyttet til det center og den by, hvor du har adresse.

Er du meldt ind på et tilbud eller en kampagne, skal vi gøre opmærksom på at det ikke kan kombineres med andre tilbud og kampagner.

§2. Medlemsarmbånd
For at få adgang til centret skal du benytte dit medlemsarmbånd. Medlemsarmbåndet er personligt, og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Ved overtrædelse heraf, bliver der pålagt et gebyr jf. den til enhver tid gældende pris. Bliver dit medlemsarmbånd væk eller beskadiget købes et nyt til gældende pris.

Armbåndet købes i centret første gang til kr. 100.
Glemt armbånd / kodning af lånearmbånd 10 kr.

§3. Betaling
Ved oprettelse af kontant medlemskab betaler du forud for hele aftaleperioden. Ved oprettelse af et DIBS-medlemskab/automatisk kortbetaling trækkes dit månedlige beløb direkte på dit betalingskort. Du betaler kontant for startgebyr og for perioden fra oprettelsen til første betaling via DIBS/automatisk kortbetaling. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra dit betalingskort i begyndelsen af hver kalendermåned. Der tillægges et administrationsgebyr hver måned på kr. 9. Medlemskabet kan betales gebyrfrit via MobilePay ved betaling i centret senest d. 25. i måneden.

Har du købt en særlig kampagne, skal du være opmærksom på, at de gældende kampagne vilkår og den månedlige faste pris, altid vil være gældende efter kampagneperiodens ophør. Har du købt et pre-åbningstilbud til en særlig kampagnepris, vil denne være sikret mod prisstigninger med en prisstigningssikring. Denne koster kr. 49,- pr. halvår. Dette sikrer dig, rent juridisk, mod prisstigninger.

Du er ansvarlig for at betaling sker rettidigt. Ikke rettidig betaling sidestilles med misligholdelse af kontrakten. Såfremt kontrakten misligholdes ved eksempelvis manglende betaling, forbeholder iGym sig retten til at videregive dine personlige oplysninger til tredje part.

§4. Manglende betaling
Hvis et skyldigt beløb ikke kan blive trukket på din konto til tiden, vil dit medlemsarmbånd blive spærret. IGym forbeholder sig ret til at opkræve det skyldige beløb via inkasso firma, samt at rapportere dårlige betalere til RKI. Medlemsarmbånd vil først blive aktiveret igen, når restancen er betalt, og medlemmet har fremvist dokumentation herpå.

Medlemskabet kan ikke ændres eller bero sættes, hvis der forefindes en manglende betaling. Udelukkelsesperioden godskrives ikke af iGym.

§5. Varighed/medlemskab
DIBS-aftale/automatisk kortbetaling er et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af en af parterne i henhold til stk. 7. Et kontantmedlemskab kan ikke opsiges, men slutter automatisk når den pågældende periode udløber. Uanset årsag, gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber.

§6. Bero
DIBS-aftale/automatisk kortbetaling kan bero stilles for kr. 99 pr. gang - dog minimum 4 uger og maksimalt 6 mdr. Foretagelse af bero skal ske i receptionen, hvor bero-blanket udfyldes, eller via mail. Denne er gyldig for dokumentation for bero - perioden, når iGym har kvitteret for modtagelsen. Der skal altid angives såvel start- som slutdato for beroperioden. Det er ikke muligt at sætte et medlemskab i bero i en opsigelsesperiode, og en evt. bero sætning ophæves, hvis medlemskabet opsiges. Kontantmedlemskaber samt pre-åbningstilbud kan ikke bero stilles. Bero regler vedr. kampagner fremgår af kampagne vilkår.

Endvidere kan et medlemskab i iGym gebyrfrit bero sættes mod fremvisning af lægeerklæring, der dokumenterer at medlemmet ikke bør træne i iGym i en nærmere angivet periode. Lægeerklæringen skal altid angive en start og slutdato for bero perioden og skal fremvises til iGym personalet.

§7. Opsigelse
Kontant medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode.

Opsigelsesfrist for DIBS medlemskab/automatisk kortbetaling er løbende måned + 1 måned.

Opsigelse kan ske ved:

a) Du kan henvende dig personligt i centret

b) Du kan sende en e-mail til centret

Ved opsigelse af dit medlemskab, skal du som minimum tilkendegive at du ønsker at opsige medlemskabet og samtidig oplyse dit fornavn, efternavn, fødselsdato og tlf. nr.

Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse. Ved køb af kampagne, kan medlemskabet først opsiges ved kampagnens udløb.

§8. Ændringer i priser og medlemsvilkår
IGym forbeholder sig ret til prisændringer. Sådanne vil blive varslet ved opslag i centret og via e-mail (til de medlemmer, der har oplyst e-mail adresse) senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft. Vær opmærksom på særlige priser hvis du har købt en kampagne. Efter endt kampagneperiode vil din månedlige pris ændres til standard pris jf. gældende prisliste. 

§9. Træning og ophold i centeret
For at kunne træne i vores maskiner skal man have en højde på 150-155 cm. Det er dog altid en individuel beslutning fra vores certificerede trænere. Er en person under 12 år, kan der ikke tegnes medlemskab i iGym. Personer fra 12-14 år skal altid være med en voksen. Personer under 18 år kan ikke melde sig ind i iGym uden at have en forælder eller værge som anden betaler.

Du må gerne have din lift eller autostol med rundt i centret, husk blot at udvise hensyn til de andre medlemmer. Under træning skal der altid anvendes tøj og sko, der er beregnet til indendørs træning. Ingen bar overkrop og ingen bare fødder/klip-klapper. Udstyr og faciliteter skal ryddes op/tørres af efterhånden som træningen skrider frem.

§10. Privat virksomhed
Det er ikke tilladt at udøve privat virksomhed i forbindelse med dit medlemskab. Dette gælder ligeså træningsvejledning, personlig træning og lign.

§11. Video/foto
Det er ikke tilladt at bruge iGyms lokaler til optagelse af video samt billeder med henblik på markedsføring uden en forudgående aftale med iGym. Det er ikke tilladt at tage billeder eller optage video i iGyms omklædningsrum. Det er ikke tilladt at optage eller tage billeder af andre medlemmer uden deres tilladelser.

§12. Misligholdelse af kontrakt
Både medlemmer og gæster forpligter sig til at overholde de fastsatte betingelser for ophold og benyttelse af redskaber m.m., herunder overholdelse af ordensreglementet samt henvisninger fra personalet.

§13. Helbredstilstand og personskade
Al træning sker på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for at være i den helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos iGym. IGym tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker, forkert træning eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk lov om erstatningsret på området. Der gives ikke garanti for vægttab.

§14. Værdigenstande
Træningstasker m.m. skal opbevares i vores garderobeskabe og må ikke medbringes i træningsområdet. IGym bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade, ej heller ved tyveri fra skabe.

§15. Personoplysninger/Informationer/Nyheder
Ved indmeldelsen giver du lov til at iGym må behandle og opbevare oplysninger om dig samt kontakte dig telefonisk, og løbende kan sende nyheder og information pr. e-mail og SMS.

§16. Ændringer/aflysning af hold m.v.
IGym forbeholder sig ret til ændringer i åbningstider, holdplaner, holdtider, instruktører og udbud af hold med 2 ugers varsel ved opslag i iGym og/eller på www.igym.dk. Desuden kan iGym samme dag aflyse hold eller ændre instruktør såfremt der er sygdom eller ikke nok tilmeldte på holdet. Vi tager stilling til aflysning af hold 2 timer før holdstart samt kl. 22:00 aftenen i forvejen til morgenhold med start før kl. 10:00. Det er derfor af stor vigtighed, at du har tilmeldt dig det/de hold, du ønsker at deltage på. Ligeledes er det vigtigt at få afmeldt sig hold, man alligevel ikke har mulighed for at deltage på.

§17. Booking og afbud til holdtræning
Booking af hold skal ske direkte i centret. Der kan ikke bookes eller ændres via telefon/sms/e-mail eller Facebook. Afbud skal ske senest 2 timer før holdstart via mail. Ved hold med start før kl. 10:00 kan du senest afmelde kl. 22:00 aftenen i forvejen. Glemmer du at melde afbud er gebyret ved DIBS/automatisk kortbetaling kr. 30,00. Gebyr på kr. 30,00 bliver automatisk trukket via dit betalingskort ved næste trækning.

§18. Programlægning, personlig træning og lukkede forløb
Individuel programlægning betales jf. gældende prisliste kontant ved booking i receptionen. Afbud skal ske senest 2 timer før den aftalte tid. Ved køb af personlig træning betales det aftalte beløb jf. gældende aftaler i centret. Afbud til personlig træning aftales med den pågældende træner. Køb af lukkede forløb betales ligeledes inden forløbet starter. Der refunderes ikke betaling ved afbud. Der kan om bookes en alm. programlægning 1 gang, 2. gang frafalder den og betalingen går tabt.

§19. Fortrydelsesret
Ved køb over Internettet har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret. Hvis du imidlertid vælger en startdato, som ligger udenfor for de 14 dage, frafalder fortrydelsesretten ved startdatoen.

§20. Kvittering
Kvitteringen for køb af medlemskab sendes til den indtastede e-mail adresse. Kunden er selv ansvarlig for at de indtastede oplysninger er korrekte.

§21. Kriterier for abonnementstræk
Før et træk via betalingskort kan forekomme, skal kortoplysninger stemme overens med DIBS’ kortdatabase. Betalingskortet skal være aktivt og det skal være muligt at gennemføre en transaktion på abonnementsbeløbet. Betalingskortet som benyttes til abonnementstræk, skal kunne lave transaktioner via Internettet.

§22. Opdatering af kortdata
Ved kontakt til iGym kan kortoplysninger fornyes eller slettes. Kunden er til enhver tid selv ansvarlig for at kortdata er korrekte. Overholdes dette ikke kan iGym uden varsel inaktivere/afslutte medlemskabet.

§23. Doping
Doping er ikke tilladt.